Kutseõppeasutuste ja täiskasvanute gümnaasiumide õppurite täiendav eesti keele õpe

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed  „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013”

Projekti sihtrühm: logistika õppesuunal õpivad II kursuse Laohoidja eriala 20 õpilast

Projekt läbiviimise aeg: oktoober-detsember 2013

Projekti koostööpartner: Järvamaa Kutsehariduskeskus

Kogu projekti kestvuseks on planeeritud kolm kuud. See periood koosneb planeerimise osast, teoreetilisest ja praktilisest tööst ja kokkuvõtte tegemisest

Järvamaa Kutsehariduskeskuses viiakse läbi 80 tundi e. kaks nädalat. 40 tundi sellest on praktiline töö (tõstukite ehitus, hooldamine ja juhtimine), teoreetiline õpe koosneb kahest osast: erialase eesti keele õpe – 20 tundi,  kaubaõpetus eesti keeles 20 tundi.

Õppekäigud: Õppekäik Eesti kultuuri tutvustavatesse kohtadesse – Kurgja Talumuuseum,  Järvamaa Vallitorn, noortekeskus SA Ajakeskus Wittenstein. Antud tegevused laiendavad õpilaste silmaringi Eesti aja- ja kultuuriloos, aitavad luua isiklikke sidemeid eesti noortega. 

Enne õppekäike saavad õpilased ülesande testi vormis selle kohta, millele pöörata õppekäigu ajal tähelepanu. Õppekäigu ajal ja/või pärast täidavad õpilased testi. Peale õppekäiku tehakse kokkuvõte, toimub arutelu ja vestlusring, mis kinnistab saadud teadmised ja kordab üle õppekäigul kuuldu, sealhulgas annab võimaluse kasutada õppekäigul omandatud uut sõnavara. Täidetud testi lisavad õpilased oma õpimappi. Testi teemad on kultuuriloo, ajaloo ja igapäevaelu teemadel. Õppekäigud suurendavad õpilaste igapäevast keelekasutust, suureneb sõnavara ja kirjalikest tekstidest arusaamine. Kogu tegevus toimub eesti keeles. 

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusel on hea koostöö Järvamaa Kutsehariduskeskusega erinevate projektide läbiviimisel.

Laohoidjate keelepraktika Järvamaa KHK-s

   Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

„Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Keeleõppe arendamine” programm „Keeleõppe arendamine 2011-2013”

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03