Kutsehariduse programm VANKeR

Haridus- ja teadusministri 28. mai 2008.a käskkirjaga nr. 599 kinnitati uus e-õppe programm "E-õppe arendamine kutsehariduses".

Programm: "E-õppe arendamine kutsehariduses"

Aeg: 01.07.2008 - 31.12.2013

Elluviija: Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus

Programmi partnerid: 27 õppeasutust

Programmi maht: 35 340 000 krooni, sh struktuuritoetus 30 039 000 krooni

Programmi rakendusüksus: SA Innove

Programmi eesmärgid:

 • Kutsestandarditel põhinevatele riiklikele õppekavadele vastavate e-õppematerjalide väljatöötamine lähtuvalt õppekavade arendamise ja koostöövõrgustike toel kaardistatud vajadustest;
 • E-õppe koolitusprogrammi edasiarendamine haridustehnoloogidele ja õpetajatele lähtuvalt haridustehnoloogilistest pädevustest;
 • E-õppe informatsiooni laialdasem levitamine kutseõppeasutustes ja ühiskonnas tervikuna.

Programmi väljundindikaatorid:

 • Välja on töötatud kokku 1 111 õppenädala mahus e-kursuseid;
 • Välja on töötatud kokku 520 interaktiivset õpiobjekti;
 • Välja on töötatud 10 õppenädala mahus uut koolituskursust lähtuvalt haridustehnoloogilistest pädevustest;
 • Uuendatud on 10 õppenädala mahus olemasolevat koolituskursust;
 • Läbi on viidud e-õppealased koolitused 1 380 osalejale;
 • Toimetatud ja välja on antud 24 e-õppe uudiskirja numbrit;
 • Läbi on viidud 12 e-õppe seminari ja infopäeva;
 • Koostatud ja levitatud on e-õppe info- ja turundusmaterjale;
 • Programm "E-õppe arendamine kutsehariduses" akronüümiks saab VANKeR.

VANKeR programmi lehekülg asub aadressil http://portaal.e-uni.ee/vanker

Viimati uuendatud: esmaspäev, 15 mai 2017 11:03