Vajalikud dokumendid

Väljavõte „Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste vastuvõtu kord“  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri Lisa 3:

2.3 Õpilaskandidaat või tema esindaja esitab avalduse elektroonselt või komisjonile.

2.4  Komisjonile esitatakse kohapeal järgmised dokumendid:

2.4.1 isikut tõendav dokument: pass või ID-kaart;

2.4.2 vormikohane avaldus-ankeet; 

2.4.3 vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;

2.4.4 õppekavas õpingute alustamise tingimuste täitmist tõendava dokumendi notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia, kui need ei ole koolile registritest kättesaadavad; 

2.4.5  hariduslike erivajadustega õppegruppi kandideerija<s>l</s> esitab põhikooli lõputunnistuse ja täiendavad dokumendid vastavalt haridus- ja teadusministri 09.05.2014 määrusele nr 14 "Erivajadusega isikute kutseõppeasutuses õppimise tingimused ja kord"  või omavalitsusega kooskõlastatud taotluse; 

2.4.6  töökohapõhises õppes vajadusel praktikaettevõtte nõusolek;

2.4.7 välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa kohta,  või selle puudumisel  pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis  tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis; 

2.4.8 nime muutumist tõendava dokumendi koopia (vajadusel); 

2.4.9 tõendav dokument aineolümpiaadidel osalemise kohta või Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetamise kohta (õpilaskandidaadi soovil). 

 

2.5 Sisseastumisdokumentide vormistamine on tasuta.

2.6  Sisseastujate dokumentide liikumisega õppekohtade vahel kaasneb üleandmise- vastuvõtmise akti vormistamine (Lisa 1).

 

Sisseastumiskonkurss

3.1 Vastuvõtt toimub erialati pingerea (paremusjärjestuse) alusel. Õppekohad täidetakse pingereas parimatega. 

3.2 Õpilaskandidaatide pingerida moodustatakse haridust tõendava dokumendi keskmise hinde, vene õppekeelega kutsekeskhariduse õppekavadele kandideerijatele eesti keele testi  ja õpilaskandidaatidega peetava  vestluse alusel.

3.3 Vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi õpimotivatsiooni ja kutsesobivust valitud erialale. Vestluse tulemust hinnatakse punktidega 0-3, punktid märgitakse vestluse protokolli.

3.4 Võrdsete tulemuste korral eelistatakse  aineolümpiaadidel osalenuid,  Tartu Ülikooli Teaduskooli lõpetanuid või muul viisil edasipüüdlikkust ja aktiivsust tõendanud kandidaate. 

 
Info telefonil: (+372) 5831 4034 (Jõhvi), (+372) 5626 5711 (Sillamäe), (+372) 356 9385/ 5681 8826 (Narva) 
Info e-posti teel: vastuvott@ivkhk.ee

 

 

 

 

Viimati uuendatud: teisipäev, 2 oktoober 2018 13:55