Õpilasesindus

 

 

Kui oled aktiivne, tubli, julge ja koostöövalmis ning  Sul on huvitavaid mõtteid, siis tule IVKHK õpilasesindusse!!!

Meie:

• esindame õpilaste huve

• uurime koolielu puudutavaid probleeme ja üritame neid lahendada

• vahendame infot õpilaste ja juhtkonna vahel

• aitame organiseerida üritusi

• esindame kooli koolivälistel üritustel

Võimaldame:

• eneseteostust

• organiseerimiskogemust

• head seltskonda

Õpilasesindus

Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaste poolt valitud esindajate vabatahtlik ühendus. See on grupp inimesi, kelle jaoks on oluline, et koolis peale õppimise ka muud huvitavat toimuks. Seega oleme üks väike ja kokkuhoidev tiim, kes käib koos ja üritab midagi asjalikku korda saata. Õpilasesinduse töös on võimalik kaasa lüüa kõikidel õpilastel.

ÕE ülesanneteks on  õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine, õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine,  õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine,  õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine, vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine, õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine ja õpimotivatsiooni tõstmine.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse grupivanema valimiskord

Kõigil õppegrupi liikmetel on õigus olla valitud grupivanemaks. IVKHK õpilasesinduse, edaspidi ÕE, moodustavad üldkoosolekule valitud õppegruppide esindajad.

I Valimiskord :

1.1 Õppegrupp esitab enda seast grupivanema kandidaadid koos põhjendusega

1.2 Grupivanem valitakse grupikaaslaste poolt lihthääletuse teel. Igal õpilasel on 1 hääl

1.3 Grupivanemaks osutub enim hääli saanud õpilane

1.4 Grupivanemat asendab vajadusel asegrupivanem, kelleks saab grupivanema poolt valitud õpilane

II Õigused :

2.1 Kandideerida ÕE liikmena juhatusse ja toimkondadesse

2.2 Saada teavet ÕE juhatuse töö kohta

2.3 Teha ettepanekuid ÕE juhatusele nende tegevuse paremaks korraldamiseks

2.4 Pöörduda ÕE juhatuse poole õpilaste õiguste kaitseks

2.5 Astuda tagasi oma avalduse alusel

2.6 IVKHK lõpetamisel lõppevad grupivanema volitused üheaegselt väljaarvamisega IVKHK õpilasnimekirjast

III Kohustused :

3.1 Grupivanem esindab oma õppegruppi ÕE üldkoosolekul

3.2 Võtab osa ÕE koosolekutest

3.3 Edastab informatsiooni oma grupile

3.4 Esindab üldkoosolekul oma grupi õpilasi, edastab nende arvamusi

3.5 Aitab hoida klassis distsipliini

 

 

 

 

Viimati uuendatud: reede, 14 september 2018 15:14