Sisekorraeeskiri

 

ÕPILANE

1. suhtub õppetöösse kohusetundlikult, osaleb kõigis enda poolt valitud õppetaseme teooria ja praktika tundides, ei hiline õppetundidesse ega lahku tundidest enne lõppu.

2. logib vähemalt ühe korra koolipäevas õppeinfosüsteemi Siseveeb ja tutvub teavituste, õpiabi ja muu tema õpingutega seotud teabega.

3. kasutab kooli töötajate ja õpetajatega elektronposti teel suhtlemiseks ainult kooli meiliaadressi eesnimi.perenimi@ivkhk.ee

4. täidab kooli töötajate õigustatud korraldusi, täidab õppekorralduseeskirja ja kooli teiste normdokumentidega ette nähtud reegleid.

5. hoiab ja kaitseb kooli mainet.

6. hüvitab koolile tahtlikult või hooletusest tekitatud materiaalse kahju (või teevad seda õpilase vanemad/hooldajad).

7. hoiab kooli ja kaasõpilaste vara.

8. informeerib puudumistest grupijuhendajat esimesel võimalusel.

9. hoiab korda ja puhtust oma töökohas, üldkasutatavates ruumides ning kooli territooriumil.

10. järgib isikliku hügieeni nõudeid ja tervislikke eluviise.

11. praktilise töö tundides kannab vastavaks tööks sobivat tööriietust.

12. ei viibi tundides üleriietes.

13. täidab tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid, kasutab heaperemehelikult tööriistu ja materjale.

14. kasutab mobiiltelefoni ja muid nutiseadmeid õpetaja loal õppeprotsessi raames, muudel juhtudel lülitab tundides mobiiltelefoni välja.

15. tagastab koolist laenatud õpikud vm õppetarbed kasutamistähtaja möödudes.

16. ei tarvita ja ei too kooli alkohoolseid jooke, narkootilisi, toksilisi ja psühhotroopseid aineid, ei võta kaasa relvi,  ei mängi hasartmänge.

17. ei käitu vägivaldselt, ei kasuta ebasündsaid ja solvavaid väljendeid.

18. ei riku töörahu, ei takista kaasõpilaste ja õpetajate tööd.

19. ei riku avalikku korda mistahes viisil (alkohoolses joobes viibimine avalikus kohas, suitsetamine (sh e-sigaretid), lärmamine jne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: neljapäev, 30 august 2018 14:58